☏ + 359 88 99 66 583 ✉ info@aimtravel.bg

Erasmus +

Erasmus+“ ви дава възможност да вземете участие в редица Младежки обмени, Тренировъчни курсове и доброволчески служби (ЕДС). AIM Bulgaria е активен участник и имплементатор на европейски проекти.

AIM Bulgaria помага на стотици младежи да придобият международен опит, да се изградят като млади лидери, да пътуват и разпространяват българската култура. AIM работи със студенти и доброволци, участва в благотворителни дейности, организира проекти и обучения по програма – „ЕРАЗЪМ+“ на местно ниво, както и дава възможност на стотици младежи да вземат участие по същите проекти в страни: Италия, Хърватска, Испания, Сърбия, Полша, Румъния, Холандия, Португалия и още.

НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ
· Партньори сме с над 100 европейски организации.
· От 2014 в рамките на програмата сме изпратили над 500 младежи на различни краткосрочни и дългосрочни обмени и обучителни курсове в цяла Европа.
· Организирали сме повече от 10 проекта на национално равнище, благотворителни дейности и спортни събития.
· През 2015 получихме акредитация за посрещаща и изпращаща организация на доброволци в краткосрочни и дългосрочни дейности. – EVS.
Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.
Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшетообразование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

В новата програма се предвиждат три основни Ключови дейности:
- Образователна мобилност за граждани (КД 1)
- Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)
- Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)


national cpr association